[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
    
  
 

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสตูล
เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอนุปริญญา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
******************************************

เปิดรับสมัคร ๖ สาขาวิชา จำนวน ๑๐ ห้องเรียน รับทั้งสิ้น ๓๐๐ คน ดังนี้

๑. อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน ๒ ห้องเรียน จำนวน ๖๐ คน
    สถานที่เรียน   โรงเรียนกำแพงวิทยา    จำนวน ๑ ห้องเรียน ๓๐ คน (เสาร์-อาทิตย์)
    สถานที่เรียน   โรงเรียนสตูลวิทยา       จำนวน ๑ ห้องเรียน ๓๐ คน (เสาร์-อาทิตย์)
๒. อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๒ ห้องเรียน จำนวน ๖๐ คน
     สถานที่เรียน   โรงเรียนกำแพงวิทยา    จำนวน ๑ ห้องเรียน ๓๐ คน (เสาร์-อาทิตย์)
     สถานที่เรียน   โรงเรียนสตูลวิทยา       จำนวน ๑ ห้องเรียน ๓๐ คน (เสาร์-อาทิตย์)

๓. อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จำนวน ๒ ห้องเรียน
    สถานที่เรียน    วิทยาลัยเทคนิคสตูล    จำนวน ๑ ห้องเรียน ๓๐ คน (เสาร์-อาทิตย์)

๔. อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน ๑ ห้องเรียน จำนวน ๓๐ คน
    สถานที่เรียน    วิทยาลัยเทคนิคสตูล    จำนวน ๑ ห้องเรียน ๓๐ คน (เสาร์-อาทิตย์)
๕. อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน ๓ ห้องเรียน จำนวน ๙๐ คน
    สถานที่เรียน    โรงเรียนกำแพงวิทยา    จำนวน ๑ ห้องเรียน ๓๐ คน (เสาร์-อาทิตย์)
    สถานที่เรียน    โรงเรียนเทศบาล ๑      จำนวน ๑ ห้องเรียน ๖๐ คน (เสาร์-อาทิตย์)

๖. อนุปริญญาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ภาคปกติ)
    จำนวน ๑ ห้องเรียน ๓๐ คน  
    สถานที่เรียน    วิทยาลัยชุมชนสตูล      จำนวน ๑ ห้องเรียน ๓๐ คน (จันทร์-ศุกร์)

  โดยมีการจำหน่ายระเบียบการ และรับสมัคร ในระหว่างวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔
ถึง ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐-๑๖:๓๐ น.
ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล

หลักฐานและค่าธรรมเนียมการสมัคร
๑. ใบสมัครตามแบบฟอร์มของวิทยาลัยชุมชนสตูล
๒. ใบรับรองผลการเรียนว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า จำนวน ๓ ฉบับ
(พร้อมนำฉบับจริงมาตรวจสอบในวันสมัคร)
๓. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว สำหรับติดใบสมัคร จำนวน ๓ รูป (รูปสีหน้าตรง ถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และสวมเสื้อสีขาว หากเป็นนักศึกษามุสลิม
ใส่ผ้าคลุมสีขาว)
๔. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน ๑ ฉบับ
๕. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน ๑ ฉบับ
๖. ใบสมัครและระเบียบการรับสมัคร ชุดละ ๒๐ บาท

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยชุมชนสตูล ๒๗๑ หมู่ที่ ๔ ถนนยนตรการกำธร
ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ๙๑๑๔๐ โทรศัพท์. ๐-๗๔๗๑-๑๙๕๘
โทรสาร. ๐-๗๔๗๗-๒๑๑๖ หรือ http://www.stcc.ac.th
 

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร คลิ๊ก


  
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.0
เว็บมาสเตอร์ นายณัฏฐ์ ปรางค์น้อย email : p_na024@windowslive.com
ATOMYMAXSITE2.0 เป็นซอฟท์แวร์ที่พัฒนาต่อจาก maxsite 1.10 ของคุณ อัษฎา อินต๊ะ
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.0