สำนักผู้อำนวยการ

 

   
 

 นายอัศวยุช  เทศอาเส็น

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล

 
     
  นางนิสรีน   ล่านุ้ย  
  หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ  
   
นางสาวปิยะพร  จันทร์เพ็ชร  นางสาวชนัญญา   ไทยนิวัฒน์วิไล
นางสาวจันทร์จิรา   สอนสวัสดิ์
ครู ครู คศ.2  ครู
 
 
 
  
 

นางพาซีย๊ะ  เจริญฤทธิ์

นางนิจดา  ชูเกื้อ
นางสาวฮาสานะ แกสมาน 
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นักวิชาการงินและบัญชี
นักวิชาการศึกษา 
 
 
 
นางสาวสุไวดา  เปรมใจ
นายธีรวัฒน์  แป้นช่วย  
นางสาวพิลาศลักษณ์  เทพพิทักษ์ 
นักวิชาการเงินและการบัญชี
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการพัสดุ
 
 
 
 
 
 
 
           
นายธรรมรัตน์ ติ้งดำ
นายอัสนันต์ แก้วสลำ 
 
 นักวิชาการพัสดุ
 เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป
 

anime39