สำนักวิชาการ

   
  นางเกษร  ปะลาวัน  
  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล  
   
  นางกิตติยา ฤทธิภักดี  
  หัวหน้าสำนักวิชาการ  
  
 นางนงนุช ถวิลวรรณ์ นางณิชาภัทร  วรสันติกุล
นายวันชนะ  หลีเอบ 
 ครูชำนาญการ
ครู
ครูผู้ช่วย
นายกัมพล  บินตำมะหงง นางสาวเบญจวรรณ  แก้วสวัสดิ์ นางยูสรี โส๊ะเต่ง
นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่ทะเบียน
   
 นางมารีน่า ปะดุลัง นางนิตยา  แกสมาน นางสาวทัศนีย์  โพธิ์ขวัญ 
เจ้าหน้าที่วัดผล เจ้าหน้าที่ทะเบียน นักวิชาการศึกษา
 

 

 

 

 

นายธเนศ  ทวีบุรุษ 
นางสาวพาณี  ช่างนุ้ย 
 
 หัวหน้าสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
 เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป

thaibet55