ศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

   
 

ดร.มาณี  ฉัตรชัยวงศ์

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล

 

 
   
  นางสาวสุนิสา    สะแหละ
   ครูชำนาญการ  
     
นายอุใบ  หมัดหมุด นางสาวภูญดา    เพ็ชรรัตน์  นายดำรงค์รักษ์ รักบุรี     
 ครู
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการ
 
  
 
 

นางสาวสุชฎา  พรหมแก้ว
นางสาวจิตรลดา   โปจีน
นายมนตรี  กุมวาปี 
 ครู เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
 
   
 
 
 
นางสาวเนาวรัตน์  ลิ่มสกุล
   
ผู้ช่วยนักวิจัย