เอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง

                                           1.แบบฟอร์มขอขอให้ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง-ปีงบประมาณ-2562