เอกสารงานธุรการ

   

 1.  บันทึกข้อความขออนุมัติไปราชการ