ความเป็นมาของวิทยาลัย

 

 

วิทยาลัยชุมชนสตูล ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2547 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2546 กำหนดให้ “วิทยาลัยชุมชนเป็นสถานศึกษาของรัฐที่บริหารจัดการโดยชุมชน” ดังนั้นหลักการจัดตั้งและการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชน ใช้หลักการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2545 โดยการจัดตั้งและการดำเนินงานจะต้องเกิดจากความต้องการ และความพร้อมของชุมชนที่จะบริหารจัดการตามปรัชญาและหลักการของวิทยาลัยชุมชน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดการศึกษาในระบบเครือข่าย และมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของชุมชนจังหวัด

    วิทยาลัยชุมชนได้รับความยินยอมจาก เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสตูล และอำเภอเมืองสตูลมอบอาคารสำนักงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาสตูล (เดิมเป็นสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองสตูล)รวมทั้งที่ดินใช้เป็นสำนักงานบริหารงานของวิทยาลัยชุมชนสตูล ทางวิทยาลัยได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมและเริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอน แจกเครดิตฟรี peeoen