ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจวิทยาลัยชุมชน

ปรัชญา

  วิทยาลัยชุมชนมีปรัชญาเบื้องต้นที่เชื่อว่าบุคคลมีศักยภาพอยู่ในตัว ถ้าเขามีโอกาสและได้รับคำแนะนำในทางที่ถูกต้องเหมาะสม 
 เขาจะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่  และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งต่อชุมชนและสังคม

วิสัยทัศน์

 
  เป็นวิทยาลัยชุมชนชั้นนำของภาคใต้ ร่วมสร้างคน มุ่งสรา้งความรู้เพื่อชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม อยู่ร่วมประชาคมอาเซียนบนพื้น
 ฐานของความเป็นไทย
 

พันธกิจวิทยาลัยชุมชน

1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและบริการวิชาการ เพื่อสรา้งคน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ในประชาคมคมอาเซียน
2. ส่งเสริมงานวืจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษา
3. สืบสาน ทะนุ บำรุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และมรดกของท้องถิ่น
4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การ