ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจวิทยาลัยชุมชน

ปรัชญา

  เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตและศักยภาพของบุคคลและชุมชน
 

 

 วิสัยทัศน์
  เป็นวิทยาลัยชุมชนชั้นนำระดับประเทศ ในการพัฒนาคนและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
 
 

พันธกิจวิทยาลัยชุมชน

1. จัดการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญา ประกาศนียบัตรและสัมฤทธิบัตรที่เพิ่มคุณค่าชีวิตและศักยภาพคนในชุมชน
2. บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการและการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชน
3. วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนในชุมชน
4. สืบสาน ทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
5.  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน