คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล

   
  นายวรัตน์ แสงเจริญ  
  ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล  
       
     
 
นางช่อมาลี  นาคบรรพต
นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์
นางไพลิน  สุวรรณมาลา
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการผู้แทนคุณวุฒิ
           
      
 
นายวิทชัย  อรุณอร่ามศักดิ์
ดร.ทวีศักดิ์  พุฒสุขขี 
ผศ.ดร.ป้องศักดิ์  ทองเนื้อแข็ง
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการผู้แทนสถาบันการศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
              
 
นายเหมพงศ์  ทวีกาญจน์ 
 นายอุสมาน  บินตำมะหงง นายอับดลมานับ  หลงหัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
                                       
ดร.วรรณดี   สุธาพาณิชย์ นางเกษร  ปะลาวัน

 

กรรมการ
เลขานุการ
 
ฟุตบอล kubet