อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์วิทยาลัยชุมชนสตูล

“พัฒนาทักษะชีวิต  มีจิตสาธารณะ”

 

เอกลักษณ์วิทยาลัยชุมชนสตูล

“ สถาบันพัฒนาคน  เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง”