คณะผู้บริหาร

  

 

   
 

 ดร.วรรณดี   สุธาพาณิชย์

   ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล

 
                        
     
 นางเกษร   ปะลาวัน  นายอัศวยุช  เทศอาเส็น ดร.มาณี   ฉัตรชัยวงศ์
                 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล