บทความวิจัย

1. การพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล

2.การพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการด้านการจัดการที่พักและร้านอาหาร ของพื้นที่เกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูล

3. การพัฒนาครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดำเนินงานสังกัดสานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสตูล

4. การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต รหัส ศท 0404 สำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล

5.การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ใช้ในสนับสนุนแนวทางการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ ในเขตพื้นที่อุทยานธรณีสตูล

6.การพัฒนาสินค้าเชิงอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล

7.การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม สำหรับการท่องเที่ยว ในสังคมที่มีความหลากหลาย กรณีศึกษาเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล

8.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มทุ่งหว้าโฮมสเตย์โกดอน พื้นที่อุทยานธรณีสตูล

9.การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น สำหรับนักศึกษาอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนสตูล : การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

10.การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รหัส ศท 0401 สำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล