หลักสูตรอนุปริญญา ปรับปรุง พ.ศ. 2556

                          1. สาขาการจัดการทั่วไป

                          2. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                          3. สาขาการพัฒนาชุมชน

                          4. สาขาการปกครองส่วนท้องถิ่น

                          5. สาขาการศึกษาปฐมวัย

                          6. สาขาการท่องเที่ยว

                          7. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                          8. สาขาอิสลามศึกษา