การจัดการความรู้ของวิทยาลัยชุมชนสตูล

                                   คู่่มือการจัดการความรู้                           ชุดความรู้ทำมาหากิน
                                   KM1         คู่มือการจัดการความรู้-วิทยาลัยชุมชนสตูล                                         

ช่างแกะของชำร่วยจากรูปหนัง

(รูปว่าวควาย หรือรูปต่างๆ)

stundent center  คู่มือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   ข้าวยำนครีสโตย
vijai  แนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัย    ชุดเคบาย่า 
quide  องค์ความรู้หลักสูตรมัคคุเทศก์    

สารพัดเมนูแปรรูปเห็ด

   หนังสือสตูล 180 ปี  

 

การเพาะเห็ดฟางด้วยทะลายปาล์ม

   

ชาชัก Satun Geopark   

  
    ดอกไม้ไข่ 
   

การเลี้ยงไก่พื้นเมืองตอนแบบผ่าข้าง

 
        ท่องเที่ยวตำบลทุ่งหว้า