- ระบบสารสนเทศ -
22-กฤษณ์กัณฑ์รวี สุวรรณ์
- เกี่ยวกับ -
วิทยาลัยชุมชนสตูล

     วิทยาลัยชุมชนสตูลจัดการศึกษาตามความต้องการของชุมชนที่พัฒนาหลักสูตรภายใต้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา เป็นการดำเนินการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติหรือTQF ที่เน้นการค้นหาศักยภาพของบุคคลและการระดมทรัพยากรในพื้นที่มาเป็นเครือข่ายในการจัดการศึกษา วิทยาลัยชุมชนสตูลได้เปิดรับสมัครนักศึกษาจำนวน 8 สาขาวิชา

สนุกกับการเรียนรู้

วิทยาลัยชุมชนสตูล

0
จำนวนนักเรียนปัจจุบัน
0
ศิษย์เก่า
0
บุคลากร

สมัครเรียนออนไลน์

หลักสูตรอนุปริญญา
หลักสูตรฝึกอบรม
หลักสูตรอนุปริญญา
หลักสูตรฝึกอบรม

สมัครเรียนออนไลน์

หลักสูตรอนุปริญญา
หลักสูตรฝึกอบรม
- จดหมายข่าว วชช.สตูล -

วชช.สตูล

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสตูล เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ ๔ จังหวัดสตูล

วชช.สตูล

วิทยาลัยชุมชนสตูล ตระหนักในพันธกิจการสืบสาน ทะนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประกอบกับองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ขึ้นทะเบียน “โนรา” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

วชช.สตูล

วิทยาลัยชุมชนสตูล จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านอารมณ์ สังคม ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกตรี

- วิดีโอแนะนำ -