Build & Design
Slide Background
- ระบบสารสนเทศ -
22-กฤษณ์กัณฑ์รวี สุวรรณ์
- เกี่ยวกับ -
วิทยาลัยชุมชนสตูล

     วิทยาลัยชุมชนสตูลจัดการศึกษาตามความต้องการของชุมชนที่พัฒนาหลักสูตรภายใต้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา เป็นการดำเนินการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติหรือTQF ที่เน้นการค้นหาศักยภาพของบุคคลและการระดมทรัพยากรในพื้นที่มาเป็นเครือข่ายในการจัดการศึกษา วิทยาลัยชุมชนสตูลได้เปิดรับสมัครนักศึกษาจำนวน 9 สาขาวิชา

สนุกกับการเรียนรู้

วิทยาลัยชุมชนสตูล

0
จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน
0
ศิษย์เก่า
0
บุคลากร

- E-Books แบบทดสอบ -

- สมัครเรียนออนไลน์ -

หลักสูตรอนุปริญญา
หลักสูตรฝึกอบรม
หลักสูตรอนุปริญญา
หลักสูตรฝึกอบรม

สมัครเรียนออนไลน์

หลักสูตรอนุปริญญา
หลักสูตรฝึกอบรม
- จดหมายข่าว วชช.สตูล -

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสตูล

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการวิทยาลัยชุมชนสตูล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 9 ธันวาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ) ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ อาคารสำนักงาน ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนสตูล

วชช.สตูล

ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนสตูล ขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษา ผู้สนใจ เข้าร่วมประชันสร้างสรรค์วิดีโอ (TikTok) ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดวิทยาลัยชุมสตูล ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 5,000 บาท

วชช.สตูล

การแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนภาคใต้ ตามโครงการเสริมสร้างสานสัมพันธ์การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้กีฬาเป็นฐาน

- วิดีโอแนะนำ -